Byty Jíchova
bytové družstvo

Převod družstevního podíluPřevodu družstevního podílu


 

Bytovému družstvu Byty Jíchova musí být doručena smlouva o převodu družstevního podílu.


Právní účinky převodu družstevního podílu vůči Družstvu nastávají a nabyvatel družstevního podílu se stává členem Družstva dnem, kdy byla Družstvu prokazatelně doručena účinná smlouva o převodu družstevního podílu (Stanovy bytového družstva článek 5.1.4.)

Bytové družstvo Byty Jíchova užívá webové stránky www.bytyjichova.cz a email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Družstvo vede seznam všech svých členů podle ZOK a článku 3.3.1. Stanov.
Pro potřeby družstva prosím vyplňte následující dotazník:

- dotazník nový člen družstva pro zapsání do seznamu členů a vyhotovení výpočtového listu a nájemní smlouvy

Dotazník je k dispozici na www pod odkazem Formuláře žádosti oznámení.
Vyplněný dotazník prosíme vložte do dopisní schránky, označené správa domu, která je umístěna před vchodem Jíchova 856, případně pošlete kopii mailem na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Pokud jste dotazník již vyplnili, považujte toto upozornění za bezpředmětné.

V případě, že člen družstva vlastní více družstevních podílů (2 a více bytových jednotek), doručí družstvu pro každý družstevní podíl (pro každou bytovou jednotku) samostatný vyplněný "Dotazník nový člen družstva" a samostatný vyplněný dokument "Oznámení změny počtu osob v bytě".

Upozorňujeme na stanovy článek 3.3.3.a 3.3.4:
3.3.3. Člen je povinen písemně oznámit a podle povahy údaje případně doložit Družstvu každou změnu údajů evidovaných v seznamu členů (dotazníku) bez zbytečného odkladu poté, kdy tato skutečnost nastala;
Družstvo je povinno provést zápis zapisované skutečnosti bez zbytečného odkladu poté, co mu bude změna písemně doručena a případně podle povahy údaje prokázána.
3.3.4. Doručuje-li Družstvo členovi jinak než osobním předáním písemnosti členovi, doručuje písemnost na adresu uvedenou v seznamu členů; pokud člen oznámil Družstvu k zápisu do seznamu členů jinoudoručovací adresu, než je jeho bydliště nebo sídlo, doručuje Družstvo na tuto doručovací adresu.

Sdělené doručovací údaje budou považovány za platné do doby doručení dalšího "Dotazníku nový člen družstva". V případě, že člen družstva stanoví svého zástupce, doloží také úředně ověřenou plnou moc ke každému družstevnímu podílu (každé bytové jednotce)

Dům má ve správě firma Finn - domy Praha s.r.o.
Kontakty na správní firmu jsou na www pod odkazem Kontakty správa domu

Správní firma vyhotoví nájemní smlouvu a výpočtový list - předpis nájemného.
Po vyhotovení dokumentů správcovskou firmou Vám budou dokumenty předány osobně v kanceláři bytového družstva v č.p. 856.

Do doby doručení nového výpočtového listu - předpisu nájemného, se zavazujete platit nájemné podle původního výpočtového listu - předpisu nájemného, které bylo vystaveno na jméno původního majitele družstevního podílu.

Upozorňujeme, že převod členských práv a povinností podléhá poplatku dle Ceníku administrativních úkonů, který byl schválen členskou schůzí bytového družstva.
Úhradu prosíme proveďte ve prospěch účtu 2001331054/2010
Pokud jste úhradu již provedli, považujte toto upozornění za bezpředmětné.

Upozorňujeme, že k některým bytům byl vydán klíč od kolárny, který je evidován.
Bytové družstvo z důvodu zvýšení bezpečnosti u koláren schválilo dne 8.2.2021 hlasováním per rollam poplatek za nepředložení evidovaného klíče na výzvu představenstva. Poplatek je uveden pod položkou XX21 v Ceníku administrativních úkonů.
Bytové družstvo poskytne na žádost nabyvatele družstevního podílu informace o evidovaných klíčích.

Děkujeme, s pozdravem
Představenstvo BD Byty Jíchova